De wet van de communicerende vaten en de zuiverende werking van riet.

Wet fan de kommunisearjende fetten en de suverjende wurking fan reiden. Mei wylgetienen en reiden is de funksje fan ‘e rioelwettersuvering op natuerlike wize ferbylde: de suvering fan it wetter en it behear fan ‘e wetterstân.

Wet van de communicerende vaten en de zuiverende werking van riet. Met wilgentenen en riet is de functie van de rioolwaterzuivering en het waterschap op natuurlijke wijze verbeeld: de zuivering van het water en het beheer van de waterstand

The law of the communicating vessels and the purifying effect of reeds. With willows and reed, the function of sewage treatment and the waterboard is represented in a natural way: the purification of the water and the management of the water level.

Hedy Hempe & Elsbeth Cochius

Waterzuivering
Greunsweg 78,
8937 AN Leeuwarden

only by canoe/boat
alleen per kano/boot