‘Splash’

Myn idee wie de krêft fan wetter sjen te litten troch útinoar spattend wetter. It begjint mei ien drip (boppe út ‘e toer) en dan ‘Splash’ op it dakje, op’e grûn, yn forskate wetterkleuren. Eltse spat is in ferbining mei ‘alle’ wetter, ús boarne fan libben.

Mijn idee was de kracht van water te laten zien door uitbundig uitelkaar spattend water. Het begint met een drup (boven uit de toren) en dan ‘Splash’ op het dakje, op de grond in verschillende waterkleuren. Iedere spetter is een verbinding met ‘alle’ water, onze bron van leven.

My idea was to show the power of water by making splashes. It starts with a drop (from the top of the tower) and then ‘Splash’ on the roof, on the ground in different watercolors. Every spatter is a connection with ‘all’ water, our source of life.

Joh. de Doperkerk
Oostergoweg 7,
8911 MA Leeuwarden