Nestelen vanuit de zee

In nêst is in symboal foar it útbrieden fan nij libben. In fûneminteel plak, in thúsbasis, dêr’t wy út groeie kinne. Foar frjemdlingen dy’t fan see út komme kin it in nuodlike oangelegenheid wêze om in nêst te bouwen yn ús diel fan ‘e wrâld.

Een nest is een symbool voor het uitbroeden van nieuw leven. Een fundamentele plaats, een thuisbasis, waaruit we groeien. Voor vreemdelingen die uit zee komen kan het bouwen van een nest in ons deel van de wereld een heikele kwestie zijn.

A nest is a symbol for hatching out new life. A fundamental place, a home base, from where we grow.
For strangers arriving from the sea find that it can be a sticky affair to build a nest in our part of the world.

Jan en Jette Mellgren (DK)

Parkeergarage Hoeksterend
Hoeksterpad 3,
8911 JV Leeuwarden