Wolkom

Wolkom
Jimme allegearre
Kom ferwûnderje meiinoar
In mienskip yn kultuer
WOLKOM!

Welkom
Jullie allemaal
Kom verwonder je
Een gemeenschap in cultuur
WELKOM!

Welcome
You all
Come and wonder
A community in culture
WELCOME!

John van Bezu, Renée van Bezooijen, Anneke v/d Werf – Panstra
Willy v/d Bosch- Elzinga, Aafje Terlaak Poot – Haitsma

Nieuweweg t.o.v. de Weze